Search Result of "Yom river basin"

About 18 results
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาแบบจำลองการหลากของน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำยม (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยมตอนบน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ดร.อนุสรณ์ บุญปก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ บุญปก, Imgนายมนตรี แสนวังสี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาผิวดิน, อุตุ-อุทกวิทยา

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

อุทกธรณีเคมีของแอ่งน้ำบาดาลแพร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ , การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมมลพิษอากาศ, การศึกษาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองคณิตศ

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาย ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

Resume