Search Result of "Yokthongwattana, K"

About 144 results
Img

Researcher

ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology, Plant Genetics and Epigenetics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์ไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จรัญญา ณรงคชวนะ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678