Search Result of "Yingyong, T"

About 175 results
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุดใจ ล้อเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Heat transfer enhancement in tubular heat exchanger with double V-ribbed twisted-tapes

ผู้แต่ง:ImgDr. Sombat Tamna, ImgYingyong Kaewkohkiat, ImgDr.Sompol Skullong, Associate Professor, ImgAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge,

วารสาร:

Img Img Img

123456789