Search Result of "Ying, K"

About 36 results
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Faris Yothasamuth, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Brief Analysis of Chinese Hieroglyphs in the Zero-based Teaching of Chinese Characters as a Foreign Language

ผู้แต่ง:ImgJin Ying, ImgDr.CHATUWIT KEAWSUWAN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of pH and Whey Protein Isolate to Glucose Ratios on the Formation of Maillard Reaction Products as Antioxidants)

ผู้เขียน:ImgSaid Ajlouni, ImgYing Pan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A Maillard reaction is one of the common non-enzymatic browning reactions in foods subjected to heat treatment and involves an interaction between protein and reducing sugars. Whey protein isolate (WPI) contains at least 90% soluble proteins. It was hypothesized that WPI could interact with glucose (Glu) leading to the formation of Maillard reaction products (MRPs) and the development of antioxidant activities. The results of this study showed that WPI-Glu developed browning MRPs after heating for 20 min at 90 ?C and pH 7 or pH 8. Additionally, the generated browning MRPs developed some antioxidant activities. WPI-Glu mixtures heated at pH 8 revealed the highest free radicals scavenging activity among all examined samples. The highest 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging activities of heated WPI-Glu mixtures were 18 and 26% at pH 7 and pH 8, respectively. The results also showed a positive relationship between antioxidant quantities and the amount of added glucose. Sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis results proved that bovine serum albumin and ?-lactoglobulin were the main proteins that reacted with glucose. High performance liquid chromatography analysis detected the presence of hydroxy methyl furfural (HMF) at all tested pH values. However, the data showed that the HMF quantity reached the highest value (6.58 ? 1.79 ?g.mL-1) at pH 8 and a WPI:Glu ratio of 1:3. These findings demonstrated that WPI in heat processed foods could be considered as a good source of proteins as well as antioxidants.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 5, Sep 14 - Oct 14, Page 759 - 768 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Evaluation of Different Chemical Soil Test Methods for Available Phosphorus through Correlation with Greenhouse Test1 )

ผู้เขียน:ImgSorasith Vacharotayan2, ImgSomjet Chantawat2, ImgPojanee Laopairoj3, ImgYing Vacharacoop4

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Chemical methods for determination of the “easily soluble” or “available” fraction of soil phosphorus are numerous. Determinations of this kind are empirical since the fractions determined are in no way the estimates of any definite of the soil phosphorus actually available to the plant. Consequently there is no general agreement on methods with regard to magnitude of the “available” P extracted as well as the degree of correlation with the actual P taken up by the crop. However, methods that show high degree of correlation with the results of field experiments can be used to interpret the actual phosphorus status of the soils studies. There are a large number of phosphorus soil test methods proposed for the estimation of the phosphorus status of the soil, each of which may be suitable for particular soils at different locations. In order to correlate and calibrate P soil test methods with the field experiments, preliminary studies concering the practical convenience of the methods, as well as their relation to phosphorus taken up by the crops, should be carried out in order to select those methods which show promise of being of practical value.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 3&4, Jul 64 - Dec 64, Page 97 - 109 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการค้าต่างตอบแทนต่อการขยายการส่งออกของไทย (กรณี : สินค้าข้าว)

ผู้เขียน:ImgSupat TO-YING

ประธานกรรมการ:Imgอริชัย รักธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 (2022)

นักวิจัย:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วสุ ปฐมอารีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. วสุ ปฐมอารีย์, Imgนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

12