Search Result of "Yarzar Hein"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:natural resource and environmental economics, Economics of ecosystems and biodiversity

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม, เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume