Search Result of "Yao, H"

About 105 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, Imgจุลบุตร จันทร์สูรย์, Imgชาตรี นิ่มปี, Imgธนิศร์ ปัทมพิฑูร, Imgนพวรรณ เสมวิมล, Imgนาวี จันทร์วงษ์, Imgนิรุต อุปนันท์, Imgพนิตา โสต้อง, Imgเรขา ชนิตรบวร

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

Img
Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสาวิณี สมุทรรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ, Imgดร.ซาฟียะห์ สะอะ

แหล่งทุน:โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Five Ancient Yao Embroidery Designs

ผู้แต่ง:ImgDr.Saran Nakrob, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการบริโภคปลาต่อระดับไขมันในซีรัมของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgเฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวศิน อิงคพัฒนากุล, Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:เสื้อผ้าชนเผ่าไทย:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้าและมูเซอดำ

123456