Search Result of "Yang, C."

About 307 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์เนื้อโพนยางคำแดดเดียวย่างพร้อมบริโภค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณปัญญา เจ้าของร้านหมูกะทะ ชื่อ "เตาถ่าน"จังหวัดสกลนคร)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำแผ่นแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited

ผู้แต่ง:ImgDr.Sitthinan Wiwatthanapornchai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
12345678910...