Search Result of "YBa2Cu3O7-x"

About 12 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nanoparticulate composites of melt textured YBa2Cu3O7-x superconductors

ผู้แต่ง:ImgDr.Oratai Jongprateep, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis and Fabrication of YBa2Cu3O7.x Superconductors for Flywheel Energy Storage Systems

ผู้แต่ง:ImgDr.Oratai Jongprateep, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการเติมแลนทานัมออกไซด์ต่อการเติบโตของผลึกเดี่ยวในตัวนำยิ่งยวดชนิด YBa2Cu3O7-x

Img
Img

Researcher

ดร. อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหะจำรูปวัสดุฉลาดวัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก , โลหะเชิงผง, การสกัดโลหะ, การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ, materials for energy harvesting, เทคโนโลยีการผลิตวัสดุ

Resume