Search Result of "Y. H. Chuan"

About 15 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Black Bean Koji Enzyme on Fermentation, Chemical Properties and Biogenic Amine Formation of Fermented Fish Sauce

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUENJIT CHANCHAROONPONG, Assistant Professor, ImgPao-Chuan Hsieh,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Isolation and Characterization of Pediococcus acidilactici from Soy Sauce

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUENJIT CHANCHAROONPONG, Assistant Professor, ImgPao-Chuan Hsieh,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of carrot-feeding on the color and fat rancidity of pork

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Lecturer, ImgY. H. Chuan, ImgI. C. Chen, ImgW. T. Wang, ImgY. S. Liao, ImgM. Y. Lin, ImgL. K. Liang, ImgN. Hongtong, ImgD. C. Liu, Img F. J. Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเมืองไทยสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย (2535 - 2538 และ 2540 - 2543)

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา วรรณศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Guide Vane Inclination Patterns on Threshing Losses and Power Requirement)

ผู้เขียน:ImgKhunnithi Doungpueng, ImgSomchai Chuan-udom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A survey and also performance evaluation were undertaken of the guide vane inclination patterns in axial flow threshing units. The study involved two stages: 1) surveying the patterns of the guide vane inclination of rice combine harvesters and 2) studying the effect of the guide vane inclination on the threshing loss and the power requirement. The experiment was performed using the tester threshing unit of the Postharvest Technology Innovation Center, Khon Kaen University. There were three major findings. 1) Guide vane inclination can be adjusted using three patterns—namely, Group 1, where the guide vane inclination of the first 3 blades from the input was smaller than the last 2 blades; Group 2, where the guide vane inclination of all blades on average was similar; and Group 3, where the guide vane inclination of the first and last blades from the input was smaller than the blades at the center of the threshing chamber. 2) The guide vane inclination patterns studied did not have a significant effect on grain breakage, but did on threshing losses and power requirements. 3) The pattern of the guide vane inclination of axial flow rice threshing units for harvesting the Chainat 1 rice variety should be one where the inclination angles consistently increase through 69, 71, 73, 75 and 77 degrees from the threshing axial when the rotor speed is 18 m.s-1 and the feed rate is 16 t.hr-1.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 313 - 322 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Guide Vane Inclination in Axial Shelling Unit on Corn Shelling Performance)

ผู้เขียน:ImgPhatchanida Saeng-ong, ImgSomchai Chuan-udom, ImgKhwantri Saengprachatanarak

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study was conducted on the effects of guide vane inclination of an axial shelling unit on corn shelling performance, based on loss from the shelling unit, grain breakage, power requirements and specific energy consumption. It was found that when the guide vane inclination increased, loss from the shelling unit had a tendency to decrease, the power requirements and specific energy consumption tended to increase linearly and the grain breakage difference was not significant. A study of the rotor speed and feed rate showed that an increased rotor speed could decrease the loss from shelling, while the grain breakage, power requirements and specific energy consumption tended to increase. Increasing the feed rate increased the loss from the shelling unit, grain breakage and power requirements; additionally, it decreased the specific energy consumption.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 5, Sep 15 - Oct 15, Page 761 - 771 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume

Img

งานวิจัย

ผลของความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการหมักซีอิ้วจากข้าวเหนียวดำและถั่วดำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Pao Chuan Hsieh

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการบริหารร่างกายแบบท่าฤาษีดัดตนและรำมวยไท้เก็กที่มีต่อความอ่อนตัวของหญิงวัยรุ่น

ผู้เขียน:Imgอุษา ปั้นบุญมี

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกรำมวยไท้เก็กบนบกและในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของผู้สูงอายุเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgสุรินทร์ คำประดับเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Synthetic Inorganic Nanomaterials, Dye-sensitized Solar Cells, Flavor Sensing

Resume