Search Result of "Xylene"

About 22 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Molecular dynamics simulation studies of p-xylene in OH-free Si-MCM-41

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanin Nanok, Assistant Professor, ImgBopp, PA, ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation study

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation study

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บพาราไซลีนในโรงงานผลิตพีทีเอ ประเมินความเสี่ยงและศึกษาแบบจำลองการกระจายตัวเมื่อเกิดการไหลล้นของพาราไซลีน

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ พวงเพชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารพาราไซลีนและกรดอะเซติกออกจากถังเก็บภายใต้อิทธิพลของทิศทางลมและช่วงเวลาที่เกิดการรั่วไหลโดยใช้โปรแกรมอโลฮา

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรั่วไหลของพาราไซลีนและกรดอะเซติก: การประเมินความเสี่ยงด้วย Fault Tree Analysis และ What If และการศึกษาปัจจัยที่คาดว่ามีผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยโปรแกรมอโลฮาและพลศาสตร์อัคคีภัย

ผู้เขียน:Imgประกิต ปุณณะวรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Developing slow-release persulfate candles to treat BTEX contaminated groundwater

ผู้แต่ง:ImgAnn Kambhu, ImgSteve Comfort, ImgDr.Chanat Chokejaroenrat, Associate Professor, ImgDr.Chainarong Sakulthaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนเบนซินและโทลูอินด้วยกระบวนการออกซิเดชันเคมี

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ ศรีภูมั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ CALINE 4 เพื่อทำนายการแพร่กระจายของเบนซีน, โทลูอีน, เอทิลเบนซีน และไซลีน บนถนนพหลโยธินจากซอยพหลโยธิน 9 ถึงซอยพหลโยธิน 15

ผู้เขียน:Imgพิมลา รัชฎาวรรณพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer modeling and catalysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Phamacokinetic of antibiotics in animals and aquatic animals, Remediation Technology for environments, Analytical Chemistry, Determination of chemical residues in meat and meat products

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเร่งการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศผ่านกระบวนการมีเทนออกซิเดชั่น, การจัดการขยะและของเสีย, การบำบัดน้ำเสียและตะกอนโดยวิธีวิศวกรรมธรรมชาติบำบัด, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบมูลฝอย, การบำบัดของเสียทางชีวภาพและการเติมเชื้อเพื่อช่วยบำบัด

Resume

12