Search Result of "Xiao Min"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. Jin Ying, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ, วรรณคดีจีน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, วรรณคดีจีน,การแปล จีน-ไทย ไทย-จีน

Resume