Search Result of "X61037"

About 4 results
Img

Researcher

ที่ทำงาน:

Img

Researcher

ที่ทำงาน:

Img
Img

Researcher

ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ระบบควบคุมการลอกคราบของสัตว์ในกลุ่มปูและกุ้ง

Resume