Search Result of "Worker"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแรงงานต่างด้าวสำหรับ SME ภาคการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.สุวรรธนนา เทพจิต

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

“ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ: ผลกระทบจาก AEC (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชัยณรงค์ ศรีรักษ์

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
1234