Search Result of "Work Efficiency"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมกับประสิทธิภาพ การทำงานระหว่างวิธีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน กับการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน

ผู้เขียน:Imgรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgโชคดี เดชกำแหง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgพันธมิตร จ้างประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgปรีดา เปี่ยมวารี

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างที่มีลัษณะซ้ำ ๆ กัน

ผู้เขียน:Imgเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ)

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: ธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน eCommerce ธุรกิจขนาดย่อม-ครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการเศรษฐศาสตร์เกษตร, บริหารธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

Resume

12