Search Result of "Word of Mouth"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรภาครัฐ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

คุณลักษณะในรูปแบบการโพสเฟสบุค ผ่านโมเดลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบปากต่อปาก กรณีศีกษา: เฟสบุคทีมฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Relationship between electronic word-of-mouth and new product development: A Thailand food industry case

ผู้แต่ง:ImgKeawsujarit, D., ImgAnuntavoranich, P., ImgSinthupinyo, S., ImgDr.Nawin Minakan, Lecturer, ImgPhumiphan, E.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

FACTORS INFLUENCING WORD-OF-MOUTH OF USERS AT SAKON NAKHON IMMIGRATION, THAILAND

ผู้แต่ง:Imgนายสิทธิกร วัฒนรัตน์, ImgMs.KULLANUN SRIPONGPUN, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
123