Search Result of "Worawidh Wajjwalku"

About 309 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรด้วย วิธีอิไลซ่า (ELISA) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

แหล่งทุน:บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตสไปราในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากระบบนวัตกรรมการแสดงออกแบบไร้สารปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgน.สพ.กิรนันท์ นนทปัทมะดุล, Imgน.สพ.ธนวัฒน์ โสพิศพรมงคล, Imgน.สพ.ภาคภูมิ เกียรติจานนท์, Imgสพ.ญ.ฉัตรทิพย์ สุภัทรพาหิรผล, Imgสพ.ญ.ธีระณี ธีระจามร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgศิริวัฒน์ ไทยสนธิ

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...