Search Result of "Worarat Sirijirakarn"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา (2009)

ผู้แต่ง:ImgWorarat Sirijirakarn, ImgDr.Sarawut Preamechai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบวก

ผู้เขียน:ImgWorarat SIRIJIRAKARN

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมไทย , บรรยากาศในงานสถาปัตยกรรม

Resume