Search Result of "Wongsatit Wattanaseree"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผู้เขียน:Imgจุฬาภรณ์ ทองสีนุช

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้เขียน:Imgมณีรัตน์ กรณ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWongsatit Wattanaseree

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgสุชีวี พันธุ์ครุฑ

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพัชราวรรณ ชำนาญไพร

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินตามสภาพจริงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีบำรุง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินเว็บไซต์วิทยุเพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้เขียน:Imgอารีรัตน์ จันหาญ

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการประเมินตามสภาพจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ผู้เขียน:Imgศิรินภา ไชยคำ

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgณัฏฐ์พิชา จันทร์ศรี

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgวราจิตร ผิวผ่อง

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระดับประถม โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุภาพ ธีรทวีวัฒน์

ประธานกรรมการ:ImgWongsatit Wattanaseree

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย