Search Result of "Witoon Chingtuaythong"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบความร้อน, การไหลหมุนควง/หมุนวน ในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, Thermo-Fluid and CFD., Vortex/Swirt Flow in Heat Exchanger Tube., Drying and Storage of Foods.

Resume