Search Result of "Witchayaporn Pinyo"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume