Search Result of "Wirasak Fungfuang"

About 114 results
Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาของเชื้อพาสโมเดียมในเซลล์ผิวหนังของไพรเมท (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgRogerio Amino

แหล่งทุน:สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการจัดการเรียนรู้นิสิตระดับปริญญาตรีเรื่องระเบียบวิจัยพื้นฐานทางสัตววิทยาและชีววิทยาโดยการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนพรัตน์ สระแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของแอสตาแซนธินต่อการป้องกันการเกิดพิษในตับของหนูแรทที่ได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเพิ่มพูน มนต์มีศีล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) จากกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456