Search Result of "Win Tun, S"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Contribution of Asymptomatic Plasmodium Infections to the Transmission of Malaria in Kayin State, Myanmar

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume