Search Result of "Wilaiporn POOKEAMKAM"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับเกษตรกรในชนบทจังหวัดนครนายก ประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgWilaiporn

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการศึกษา, การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ e-Learning

Resume