Search Result of "Wichudaporn Seangyen"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการแตกหักของอีพ็อกซีเรซินด้วยนาโนซิลิกาและยางธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer & nanocomposite, Rubber technology, Biodegradable polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume