Search Result of "Wichittra POOJOMDAW"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของไม้พุ่ม เพื่อลดความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ

ผู้เขียน:ImgWichittra POOJOMDAW

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf