Search Result of "White shrimp"

About 555 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ impextraco products ในกุ้งขาว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ

แหล่งทุน:Impextraco NV, Belgium

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้สารกลูตาเมตในอาหารกุ้ง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโรคกุ้งขาวแวนนาไมพ่อแม่พันธุ์ที่มีสาเหตุจากเชื้อราและบักเตรี (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ศรีน้อยชุ่มคำ

แหล่งทุน:บริษัท ซินโปรแอนนิมอลนิวทริชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การใช้สไปรูลินาเป็นอาหารของลูกกุ้งขาว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

ผลของ สาร AntaOX ต่อการเจริญเติบโต การรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Img
Img
12345678910...