Search Result of "Western Blot"

About 32 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diagnosis of Heartworm (Dirofilaria immitis) Infection in Dogs and Cats by Using Western Blot Technique)

ผู้เขียน:Imgดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, ImgKiattchai Rojanamongkol, Imgชัญญา เก่งระดมกิจ, Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Heartworm (Dirofilaria immitis) infection is the causative parasite of severe disease in dogs and cats. This mosquito-borne parasite is also found in wild animals and occasionally evident in humans. Diagnosis of dirofilariasis in companion animals is mainly performed by modified Knott’s technique and commercial serological tests. The objective of this study was to develop an alternative diagnosis of heartworm infections in pet animals. Blood samples of dogs and cats were collected and demonstrated the heartworm infection. Somatic proteins of nematodes such as D. immitis, Toxocara canis, T. cati, Ancylostoma ceylanicum and A. caninum were used to compare the protein profiles by using polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). The sera of heartworm-infected animals were used in detection of antigens associated with D. immitis proteins by Western blot (WB) analysis. WB results revealed that somatic antigens of D. immitis contained seven major peptide bands from 25 to 250 kDa recognized by the sera of infected dogs and three bands from 33 to 64 kDa recognized in cats. There were cross-reacted protein bands (50 and 64 kDa) found in all nematodes. The protein at 33 kDa was unique since it was only demonstrated by heartworm infected dog and cat sera. WB results indicated that this technique might be considered as the alternative diagnosis for heartworm infection.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 5, Jan 06 - Jun 06, Page 284 - 289 |  PDF |  Page 

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgIseki, H, ImgZhou, LJ, ImgKim, C, ImgDr.Tawin Inpankaew, Assistant Professor, ImgSununta, C, ImgYokoyama, N, ImgXuan, XN , ImgDr.Sathaporn Jittapalapong, Professor, ImgIgarashi, I ,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ 10. ลักษณะภายนอกและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เมื่อถึงชั่วอายุที่ 5

Img

Researcher

ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย นรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์ปีก (Avian diseases), ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีก (Avian Immunology), โรคลำไส้อักเสบแบบมีเนื้อตายในสัตว์ปีก (Avian Necrotic Enteritis) , โรคบิดในไก่ (Avian Coccidiosis), ยาต้านเชื้อบิด (Anticoccidial Drugs), สารฆ่าเชื้อ (Disinfectants), วัคซีนในสัตว์ปีก (Avian Vaccine), สุขภาพทางเดินอาหารในสัตว์ปีก (Avian Gut Health)

Resume

Img

Researcher

นาย กัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, สาขาวิชาเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Expression and Purification of NS1 Protein of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 in Escherichia coli)

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย มานะเสถียรกิจ, Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, Imgนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The highly pathogenic avian influenza (HPAI) is a viral disease of poultry and is a zoonosis. The eighth segment of the viral genomic RNA encodes a nonstructural protein, NS1. NS1 is a viral regulatory protein responsible for virus virulence. This study, produced the 6xHis-tag fusion protein. The full length NS1 cDNA of A/Chicken/TH/KU14/04 (H5N1) was cloned into an expression vector, pQE80L. The recombinant NS1 was expressed in the E. coli strain DH5?. The results showed that the polyhistidine-tagged NS1 fusion protein was successfully expressed in bacterial cells, but the fusion protein accumulated in the inclusion bodies. The fusion protein was isolated as either a native or denatured form and further purified by precipitation or immobilization on a nickel ion affinity column. Purification using affinity chromatography under denaturing conditions yielded greater amounts of purer NS1 protein. However, sufficient purity and concentration of the native NS1 protein was obtained after purification using a precipitation method. Both native and denatured, purified NS1 protein reacted specifically with the anti-NS1 chicken serum in a western blot assay. The results indicated that the NS1 protein may be useful for further applications.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 3, Jul 08 - Sep 08, Page 485 - 494 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:MAFF-Morinaga Japan

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิค immunoassay เพื่อการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

Img
Img

Researcher

นางสาว เปรมรัตน์ จิตหาญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางอาหาร, ความปลอดภัยทางด้านอาหาร, Food Microbiology, Food Safety

Resume

Img

Researcher

ดร. อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:โปรตีนลูกผสม

Resume

Img

Researcher

ดร. ดลดา ศรีใส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:neuroendocrinology, histology, immunohistochemistry, molecular biology

Resume

Img

Researcher

นางสาว พุทธลักษณ์ ไขประภาย

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

12