Search Result of "Web-Based Training"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีต่อความพร้อมในการฝึกอบรมบนเว็บ

ผู้เขียน:ImgSiriporn CHANTACHOKNIMITR

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมบนเว็บ เรื่อง เทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ผู้เขียน:Imgวาสนา สังข์พุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการฝึกอบรมผ่านเว็บ

ผู้เขียน:Imgเลิศทิวัส ยอดล้ำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgAswin Promsopa, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนพณัฐ ยิ่งนอก

ประธานกรรมการ:Imgณัฐพล รำไพ

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาการศึกษา, อาชีวศึกษา ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume