Search Result of "Wave-structure interaction"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. รัฐกฤต เรียบร้อย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ, วัสดุผสมที่ใช้ในงานเรือ, Marine Renewable Energy

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Hydrodynamics , CFD

Resume