Search Result of "Wattana Khamee"

About 5 results
Img

Researcher

นาย พิชัย สิริแสงสว่าง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์, สมบัติแม่เหล็ก, สื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thickness Dependence of Optical Properties of Sputtered AZO Film on Borosilicate Glass

ผู้แต่ง:ImgWattana Khamee, ImgKanchanee Niyom, ImgDr.Watcharee Rattanasakulthong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงโครงสร้างและแสงของฟิล์ม ZnO:Al บนฐานรองยืดหยุ่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการหรือผลงานวิชาการ (APSP)

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (14)

Img

Researcher

ดร. วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Magnetic Materials, Thin Films, Magneto-optic Materials

Resume