Search Result of "Water quality"

About 707 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Surface Water Quality Classification in the Ping River, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Narumol Vongthanasunthorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Water Quality Management in Lowland Area (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Institute of Lowland and Marine Research, Saga University, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...