Search Result of "Watcharapong Wararam"

About 111 results
Img

Researcher

ดร. วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Toxicology, Environmental De-Toxicology, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความลึกที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชาลิสา ทัศนาธร

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456