Search Result of "Watana, S."

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยวิธีไฮโดรโปนิกส์

ผู้เขียน:Imgอารีย์ เสนานันท์สกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดน้ำในการขยายพันธุ์ไผ่ตงเขียว โดยวิธีไม่ใช่เพศ

ผู้เขียน:Imgไกรสิงห์ ชูดี

ประธานกรรมการ:Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของโนนิและยอบ้านที่เสียบยอดบนต้นตอยอป่าและยอเถื่อน

ผู้เขียน:Imgมาณพ มงคล

ประธานกรรมการ:Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ อารีรบ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลังที่มีต่อผลผลิต ความหนืด และสมบัติของแป้งสุก

ผู้เขียน:ImgChairat Petchalanuwat, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ImgVudisak Pornprompratan, ImgWatana Wattananon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plantation of 4 cassava varieties, Rayong 1, Rayong 60, Rayong 90 and Kasetsart 50 was done in sandyloam soil at Rayong Province, The yields and starches were determined from the root with different harvesting period ( 6, 8, 10, 12, 14 and 16 months). All four varieties had similar yields at the same harvesting period but the yields were increased by the increasing of cassava ages. The starch contents mainly depended on varieties and harvesting period. Rayong 90 and Kasetsart 50 contained higher amount of starch than in Rayong 1 and Rayong 60 and the root which was harvested in the dry season contained higher amount of starch than these in the rainy season. Although the viscosities of starch which extracted from vary varieties were not significantly different but the dry season harvested starch viscosity was higher than these obtained from the rainy season.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 1, Jan 97 - Mar 97, Page 28 - 35 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "จำนวนจริง" ที่สอนโดยการคัดสรรกลวิธีการสอน โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgบุญทัน มาลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามณี แสงสว่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติพงษ์ ร่มสนธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

Evaluation of genetic and behavioral differences of firefly, Luciola aquatilis, populations from central part of Thailand for firefly reintroduction program (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:GIS Spatial analysis, Soil resources and land use management/conservation, Environmental management

Resume

Img

Researcher

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธาตุอาหารในพืช, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สรีรวิทยาในพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

123