Search Result of "Wasuthep Luecha"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume