Search Result of "Wastewater Treatment System"

About 99 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร, Imgดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, Imgดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร, Imgดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, Imgดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, Imgดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, Imgดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, ImgX61023

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ใช้ผักตบชวาเป็นพืชบำบัดน้ำเสียในสภาวะสาสหร่ายสะพรั่ง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดนำ้เสียโรงงานรีไซเคิลพลาสติก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนพัฒนาบัณฑิตเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

Img
12345