Search Result of "Waste activated sludge"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์น้ำเสียโรงงานขนมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมอโนเมอร์พลาสติกชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย์

ผู้เขียน:Imgปรารถนา วิชชุมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, Imgปิยาภรณ์ สมสมัคร

Img

Researcher

ดร. ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม, การย่อยสลายมลสารด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Management, Semantic Computing, Database Management

Resume