Search Result of "Wasana Wongyai"

About 82 results
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์คำฝอย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความก้าวหน้าการคัดเลือกแบบรวมสำหรับลักษณะฝักดกในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5

ผู้เขียน:Imgสุชน พลราษฎร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

Img

ที่มา:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์คำฝอย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตงาด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อพันธุกรรมจากข้าวโพดต่างประเภทเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์อินเบรดและลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว

ผู้เขียน:Imgมัฌชิมา แสงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Genetic Diversity Study in Finger Millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] Landraces Using Morphological Traits, Isozyme and RAPD Markers

ผู้เขียน:ImgKebere BEZAWELETAW BEYENE

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะการผสมปอกระเจาฝักยาว 6 สายพันธุ์

ผู้เขียน:Imgสุชาติ คำอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgสุริพัฒน์ ไทยเทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPichet Grudloyma, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
12345