Search Result of "Wasan KLOMCHINDA"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:ImgWasan KLOMCHINDA

ประธานกรรมการ:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf