Search Result of "Ward, S.E"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงวิธีการควบคุมความชื้นเพื่อลดปัญหาการเกิดเชื้อราในหอพักผู้ป่วย

ผู้เขียน:Imgบุษยา จูงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Selective isolation of members of the Streptomyces violaceoruber clade from soil

ผู้แต่ง:ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor, ImgWard, AC, ImgGoodfellow, M,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ศรีน้อยชุ่มคำ

แหล่งทุน:บริษัท ซินโปรแอนนิมอลนิวทริชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of two milk pricing systems and their effect on milk price and milk revenue of dairy farms in the Central region of Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำตามทฤษฎีพีเอ็มของมิซูมิ ของพยาบาลหัวหน้า หอผู้ป่วยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาล ในจังหวัด สระบุรี

ผู้เขียน:Imgศศิธร คำภา

ประธานกรรมการ:Imgศานิต ศรีรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ เจตคติ และนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ผู้เขียน:Imgศลิษา สืบคล้าย

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของหอผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เขียน:ImgChutima RUCKSRITHONG

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ ธิยะ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของข้าราชการกรมสรรพากรต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้เขียน:Imgดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในหอผู้ป่วยสามัญกรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgกฤติยา บัวหลวงงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

ผู้เขียน:Imgเสาวณีย์ คมสัตยพงศ์วุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริการอาหารของฝ่ายโภชนาการกับปริมาณพลังงานที่ได้รับของผู้ป่วยโรคเรื้อนในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgSudkhanueng ROTJANACHEEWACOM

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12