Search Result of "Ward, R"

About 31 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงวิธีการควบคุมความชื้นเพื่อลดปัญหาการเกิดเชื้อราในหอพักผู้ป่วย

ผู้เขียน:Imgบุษยา จูงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Selective isolation of members of the Streptomyces violaceoruber clade from soil

ผู้แต่ง:ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor, ImgWard, AC, ImgGoodfellow, M,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ศรีน้อยชุ่มคำ

แหล่งทุน:บริษัท ซินโปรแอนนิมอลนิวทริชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ ธิยะ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของหอผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เขียน:ImgChutima RUCKSRITHONG

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของข้าราชการกรมสรรพากรต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ผู้เขียน:Imgดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

ผู้เขียน:Imgเสาวณีย์ คมสัตยพงศ์วุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ เจตคติ และนโยบายที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ผู้เขียน:Imgศลิษา สืบคล้าย

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในหอผู้ป่วยสามัญกรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้เขียน:Imgกฤติยา บัวหลวงงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำตามทฤษฎีพีเอ็มของมิซูมิ ของพยาบาลหัวหน้า หอผู้ป่วยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาล ในจังหวัด สระบุรี

ผู้เขียน:Imgศศิธร คำภา

ประธานกรรมการ:Imgศานิต ศรีรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors driving Thailand rice farmer decision-making in the choice of marketing channel

ผู้แต่ง:ImgMs.Nithicha Thamthanakoon, Lecturer, ImgIona Yuelu Huang, ImgJane Eastham, ImgShane Ward, Img Louise Manning,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการบริการอาหารของฝ่ายโภชนาการกับปริมาณพลังงานที่ได้รับของผู้ป่วยโรคเรื้อนในหอผู้ป่วยอายุรกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:ImgSudkhanueng ROTJANACHEEWACOM

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12