Search Result of "Wannaporn Junthopas"

About 4 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of Listwise Deletion and Imputation Methods for Handling a Single Missing Response Value in a Central Composite Design

ผู้แต่ง:ImgWannaporn Junthopas, ImgDr.Chantha Wongoutong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงวิธีการพยากรณ์แบบรวมด้วยวิธีการให้น้ำหนักแบบใหม่ (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท.) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

Resume