Search Result of "Wanna, P."

About 148 results
Img

Researcher

นาง วรรณา นาวิกมูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรรณา ใจเย็น

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาและการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากอาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของจุลินทรีย์ Psychrotrophs ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำนมโคดิบ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและคณะวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์ย่อยแป้งและสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียแลคติกที่คัดแยกจากขนมจีนแป้งหมัก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์และการสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากน้ำนมดิบและเนย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678