Search Result of "Wangkahart, E."

About 37 results
Img

Researcher

นางสาว อภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์สุขภาพ, ประสบการณ์การความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, อนามัยเจริญพันธ์ุ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนจังหวัดสกลนคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจักรกฤษณ์ พลาราชม

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประชาชนพื้นที่ชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า : การวิจัยเชิงคุณภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นิรันตา ศรีบุญทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgนิรันตา ศรีบุญทิพย์

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Intervention Mapping ในการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
12