Search Result of "Wangchareansak, T."

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการตรวจความสามารถในการยับยั้ง HIV-1 RT (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)