Search Result of "Wanchana, S."

About 42 results
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการให้น้ำต่อผลผลิตน้ำยาง และการเปลี่ยนแปลงในรอบวันขององค์ประกอบศักย์น้ำในใบยาง (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

ผู้เขียน:Imgธเนศ ถาวรพานิชย์โรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อการบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน

ผู้เขียน:Imgเลิศชัย ศรีอนันต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ไพโรจน์ เกรียงศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123