Search Result of "Wanchana, S"

About 37 results
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรม GATEOP สำหรับช่วยปรับประตูระบายน้ำหลัก ในระบบส่งน้ำของเขื่อนมูลบน

ผู้เขียน:Imgศุภชัย รุ่งศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการให้น้ำต่อผลผลิตน้ำยาง และการเปลี่ยนแปลงในรอบวันขององค์ประกอบศักย์น้ำในใบยาง (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

ผู้เขียน:Imgธเนศ ถาวรพานิชย์โรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อการบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน

ผู้เขียน:Imgเลิศชัย ศรีอนันต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ไพโรจน์ เกรียงศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของถั่วแระญี่ป่น

ผู้เขียน:Imgถนอม นิลน้อย

ประธานกรรมการ:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิบูลย์ กังแฮ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ผู้เขียน:Imgอนุรักษ์ ดอกรักกลาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการใช้ WASAM 2.2 ในการจัดสรรน้ำและติดตามผลสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน

ผู้เขียน:Imgทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอดุล วรรณจนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12