Search Result of "Waleeporn Donphai"

About 127 results
Img

Researcher

ดร. วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Catalyst and adsorbent synthesis, Heterogeneous Catalytic Reaction

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, Imgนายยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, Imgผศ.ดร.คณิน เนื่องโนราช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (8)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววลีพร ดอนไพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567