Search Result of "Wald"

About 2 results
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.

หัวเรื่อง:การแจกแจงของสถิติ Wald, Score, Likelihood Ratio, Hosmer and Lemeshow (HL) และ Deviance สำหรับตัวแบบการถดถอยลอจิสติค เมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก

Img

Researcher

ดร. ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการศึกษาติดตามระยะยาว, ตัวแบบการอยู่รอด, การวิจัยทางการแพทย์

Resume