Search Result of "WONGCHAWALIT, J"

About 106 results
Img

Researcher

ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Molecular Enzymology, Soil Ecology

Resume

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกจุลสาหร่ายสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตโพลีแซคคาร์ไรด์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสกัดและวิเคราะห์น้ำตาลโลเลกุลเดี่ยวของเอ๊กตร้าเซลลูลาร์โพลีแซคคาร์ไรด์ จาก Rhizobium sp ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์แบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และการนำไปประยุกต์ใช้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการผลิตโพลีแซคคาร์ไรด์ จาก Pseudomonas sp. และ Rhizobium sp. (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่า่ยทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อการสะสมตะกั่วในข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส จินตนาถ วงษ์ชวลิต

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเจลล้างมือสูตรผสมสารสกัดสมุนไพรฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี งบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากตำหรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456