Search Result of "W. Chutipong"

About 23 results
Img

Researcher

ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:GIS Spatial analysis, Soil resources and land use management/conservation, Environmental management

Resume

Img

งานวิจัย

การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, Imgนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพดินและการเสื่อมโทรมของดิน บริเวณลุ่มน้ำป่าสักส่วนที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติพงษ์ ร่มสนธิ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตื

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสารไล่แมลงพาหะในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Malaria Consortium

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและยกระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, Imgน.ส.ดรรชนี เอมพันธุ์, Imgน.ส.พรกมล สิงห์คำ, Imgน.ส.พรพิมล คงเฉลิม, Imgน.ส.ศศิพัทน์ สุวรรณมีระ, Imgน.ส.อัจฉรี วงษ์พรม, Imgนางพีรนุช ตุลกูล แศพเพลลา, Imgนายธนกฤต สังข์เฉย, Imgนายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

Researcher

นางสาว ชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง เรณุกา กลับสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการพื้นที่คุ้มครอง , การจัดการกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ, การวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ

Resume

Img

Researcher

นาย ศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design), การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design), การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design), สัณฐานวิทยาเมือง (Urban Morphology), สเปซซินแท็กซ์ (Space Syntax)

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่่ยว, การจัดการอุทยานและนันทนาการ, Green Toourism

Resume

Img

Researcher

ดร. สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิศวกรรม (Ecological Engineering), การจำลองแบบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling), การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย, Systematics Phylogeography Biogeography, Systematics, Aquatic Insect

Resume

Img

Researcher

นาง รัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ , อาชีวศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วนศาสตร์ชุมชน , การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม, การส่งเสริมวนเกษตร, การจัดการของป่า

Resume

Img

Researcher

นาย วรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology

Resume

12